Скопје / Систем за закажување термини во Сојузното Министерство за надворешни работи на Германија

Листа за термин за вработување според Регулативата за Западен Балкан Terminliste für eine Erwerbstätigkeit nach der Westbalkanregelung Тука може да се регистрирате за термин за поднесување на виза согласно § … Скопје / Систем за закажување термини во Сојузното Министерство за надворешни работи на Германија weiterlesen